top of page
hasbaraa logo's-04.png

צוות מצומצם ומפוקס של אנשי מקצוע שהתאגדו יחד עם מומחים בהסברה ושכנוע, מיתוג ואסטרטגיה במטרה לתמוך בכוחות שנלחמים עבור המדינה בחזית ההסברה.
אנו פועלים תוך כדי התוויית אסטרטגיה, חינוך והעשרה להסברה אפקטיבית, ייעוץ ותמיכה מקצועית ויצירת סינרגיות בין החמ״לים השונים, מובילי דעת קהל וגופים ממשלתיים לריכוז מאמץ ויצירת אימפקט.

Kidnapped45.jpeg
bottom of page